SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA

Nazwa produktu: Siarczan ołowiu

Numer produktu: Wszystkie obowiązujące kody produktów American Elements, np. PB-SAT-02, PB-SAT-03, PB-SAT-04, PB-SAT-05

CAS #: 7446-14-2

Właściwe zidentyfikowane zastosowania substancji: Badania naukowe i rozwój

Dane dotyczące dostawcy:
American Elements
10884 Weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

Numer telefonu alarmowego:
Kraj, Ameryka Północna: +1 800-424-9300
International: +1 703-527-3887

hr>

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
GHS08 Zagrożenie dla zdrowia
Repr. 1A H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
STOT RE 2 H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
GHS07
Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Acute Tox. 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Zagrożenia inaczej niesklasyfikowane
Brak dostępnych danych
Elementy etykiety GHS
Elementy etykiety GHS, w tym zwroty wskazujące środki ostrożności
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Znak wykrzyknika - GHS07Zagrożenie zdrowia - GHS08

GHS07 GHS08
Słowo ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P281 Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami.
P304+P340 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
Klasyfikacja WHMIS
D1B – Materiał toksyczny powodujący natychmiastowe i poważne skutki toksyczne
D2A – Materiał bardzo toksyczny powodujący inne skutki toksyczne
System klasyfikacji
KlasyfikacjeHMIS (skala 0-4)
(Hazardous Materials Identification System)
ZDROWIE
PALNOŚĆ
REAKTYWNOŚĆ
2
0
1
Zdrowie (skutki ostre) = 2
Palność = 0
Zagrożenie fizyczne = 1
Inne zagrożenia
Wyniki oceny PBT i vPvB
PBT: N/A
vPvB: N/A

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Substancje
Nr CAS/Nazwa substancji:
7446-14-2 Siarczan(VI) ołowiu(II)
Numer(y) identyfikacyjny(e):
Numer WE: 231-198-9

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis środków pierwszej pomocy
W przypadku wdychania:
Dostarczyć pacjentowi świeże powietrze. Jeśli nie oddycha, zapewnić sztuczne oddychanie. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą:
Natychmiast umyć wodą z mydłem; dokładnie spłukać.
Szukać natychmiastowej porady lekarskiej.
W przypadku kontaktu z oczami:
Płukać otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia:
Szukać pomocy medycznej.
Informacje dla lekarza
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak danych
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak danych

SEKCJA 5. ŚRODKI GAŚNICZE

Środki gaśnicze
Dostosowane środki gaśnicze
Produkt nie jest łatwopalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie dla otaczającego pożaru.
Specjalne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Jeśli produkt ten jest zaangażowany w pożar, mogą być uwalniane następujące substancje:
Tlenki siarki (SOx)
Dymy tlenku ołowiu
Wskazówki dla strażaków
Sprzęt ochronny:
Nosić niezależny aparat oddechowy.
Nosić kombinezon ochronny z materiału nieprzepuszczalnego.

SEKCJA 6. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Osobiste środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosować środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do uwolnienia materiału do środowiska bez oficjalnych zezwoleń.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zutylizować skażony materiał jako odpad zgodnie z sekcją 13.
Zapewnić odpowiednią wentylację.apobieganie zagrożeniom wtórnym:
Nie są wymagane żadne specjalne środki.
Odniesienia do innych sekcji
Zobacz Sekcję 7 w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego postępowania
Zobacz Sekcję 8 w celu uzyskania informacji na temat środków ochrony indywidualnej.
Zobacz Sekcję 13 w celu uzyskania informacji na temat usuwania.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Sposób postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.rzechowywać w chłodnym, suchym miejscu w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.
Otwierać i obsługiwać pojemnik z zachowaniem ostrożności.
Informacje o ochronie przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:
Produkt nie jest łatwopalny
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Brak specjalnych wymagań.alsze informacje na temat warunków przechowywania:
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w chłodnych, suchych pomieszczeniach w dobrze zamkniętych pojemnikach.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:
Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA EKSPOZYCJI/ OCHRONA OSOBISTA

Dodatkowe informacje na temat projektowania systemów technicznych:
Właściwie działający wyciąg oparów chemicznych zaprojektowany dla niebezpiecznych chemikaliów i posiadający średnią prędkość czołową co najmniej 100 stóp na minutę.
Parametry kontrolne
Składniki z wartościami granicznymi, które wymagają monitorowania w miejscu pracy:
7446-14-2 Siarczan(VI) ołowiu(II) (100.0%)
PEL (USA) Wartość długoterminowa: 0.05 mg/m3 jako Pb; Patrz 29 CFR 1910.1025
REL (USA) Wartość długoterminowa: 0.05* mg/m3 jako Pb;*8-godzinny TWA; Patrz Pocket Guide App. C
TLV (USA) Wartość długotrwała: 0.05 mg/m3 jako Pb; BEI
EL (Kanada) Wartość długotrwała: 0.05 mg/m3 jako Pb; IARC 2A, R
EV (Kanada) Wartość długotrwała: 0.05 mg/m3 jako Pb, Skóra (związki organiczne)
Składniki z biologicznymi wartościami granicznymi:
7446-14-2 Siarczan(VI) ołowiu(II) (100,0%)
BEI (USA) 30 μg/100 ml
Środek: krew
Czas: nie krytyczny
Parametr: Ołów
Informacje dodatkowe: Brak danych
Kontrola narażenia
Środki ochrony indywidualnej
Ogólne środki ochronne i higieniczne
Należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami
Nie przechowywać w pobliżu środków spożywczych, napojów i pasz.
Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną i zanieczyszczoną odzież.
Umyć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.rzechowywać odzież ochronną oddzielnie.
Utrzymywać ergonomicznie odpowiednie środowisko pracy.
Sprzęt do oddychania:
Używać odpowiedniej maski oddechowej w przypadku występowania wysokich stężeń.
Zalecany filtr do krótkotrwałego użycia:
Używać maski oddechowej z wkładami typu P100 (USA) lub P3 (EN 143) jako wsparcie kontroli inżynieryjnej. Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy respiratory oczyszczające powietrze są odpowiednie. Stosować wyłącznie sprzęt przetestowany i zatwierdzony zgodnie z odpowiednimi normami rządowymi.
Ochrona rąk: Rękawice nieprzepuszczalne
Sprawdzić rękawice przed użyciem.
Przydatność rękawic powinna być określona zarówno przez materiał jak i jakość, z których ta ostatnia może się różnić w zależności od producenta.
Czas penetracji materiału rękawic (w minutach) Brak danych
Ochrona oczu: Okulary ochronne
Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:
Postać: Krystaliczny
Kolor: Biały
Odór: Bezwonny
Próg zapachu: Brak dostępnych danych.
PH: N/A
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 1170 °C (2138 °F)
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Brak dostępnych danych
Temperatura sublimacji / start: Brak dostępnych danych
Palność (ciało stałe, gaz): Brak dostępnych danych.
Temperatura zapłonu: Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych
Autozapłon: Brak dostępnych danych.
Zagrożenie wybuchem: Brak dostępnych danych.
Granice wybuchowości:
Dolna: Brak dostępnych danych
Górna: Brak danych
Ciśnienie pary: N/A
Gęstość w 20 °C (68 °F): 6.2 g/cm3 (51.739 lbs/gal)
Gęstość względna: Brak dostępnych danych.
Gęstość pary: N/A
Szybkość parowania: N/A
Rozpuszczalność w / mieszalność z wodą w 25 °C (77 °F): 0.0425 g/l
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): Brak dostępnych danych.
Typowość:
Dynamiczna: N/A
Kinematyczna: N/A
Inne informacje
Brak dostępnych danych

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Reaktywność
Brak dostępnych danych
Stabilność chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.
Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać:
Rozkład nie nastąpi, jeżeli będzie stosowany i przechowywany zgodnie ze specyfikacją.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje z silnymi utleniaczami
Warunki, których należy unikać
Brak danych
Materiały niezgodne:
Utwory utleniające
Niebezpieczne produkty rozkładu:
Tlenki siarki (SOx)
Dymy tlenku ołowiu

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra:
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Rejestr Toksycznych Skutków Substancji Chemicznych (RTECS) zawiera dane dotyczące toksyczności ostrej dla składników tego produktu.
WartościLD/LC50 istotne dla klasyfikacji: Brak danych
Podrażnienie lub korozja skóry: Może powodować podrażnienie
Podrażnienie lub korozja oczu: Może powodować podrażnienie
Uczulenie:
Nie są znane żadne efekty uczulające.
Mutagenność komórek rozrodczych:
Rejestr Efektów Toksycznych Substancji Chemicznych (RTECS) zawiera dane dotyczące mutacji dla tej substancji.
Rakotwórczość:
EPA-B2: Prawdopodobny czynnik rakotwórczy dla ludzi, wystarczające dowody z badań na zwierzętach; niewystarczające dowody lub brak danych z badań epidemiologicznych.
NTP-R: Racjonalnie przewiduje się, że jest rakotwórczy: ograniczone dowody z badań na ludziach lub wystarczające dowody z badań na zwierzętach doświadczalnych.
ACGIH A3: Rakotwórczy dla zwierząt: Środek jest rakotwórczy u zwierząt doświadczalnych w stosunkowo dużej dawce, drogą(ami) podania, w miejscu(ach), typu(ów) histologicznego(ych) lub poprzez mechanizm(y) nie uważane za istotne dla narażenia pracownika. Dostępne badania epidemiologiczne nie potwierdzają zwiększonego ryzyka zachorowania na raka u narażonych ludzi.
Dostępne dowody sugerują, że środek prawdopodobnie nie powoduje raka u ludzi, z wyjątkiem nieczęstych lub mało prawdopodobnych dróg lub poziomów narażenia.
IARC-2A: Prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi: ograniczone dowody u ludzi; wystarczające dowody u zwierząt doświadczalnych
Toksyczność reprodukcyjna:
Może działać szkodliwie na płodność lub na nienarodzone dziecko.
Toksyczność swoistego układu narządów docelowych – powtarzane narażenie:
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Toksyczność swoistego układu narządów docelowych – narażenie jednorazowe: Brak znanych skutków.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak znanych skutków.
Toksyczność ostra do przewlekłej: Brak znanych skutków.
Dodatkowe informacje toksykologiczne:
Na podstawie naszej najlepszej wiedzy toksyczność ostra i przewlekła tej substancji nie jest w pełni znana.
Kategorie rakotwórcze
OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)
Substancja nie jest wymieniona.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksyczność
Toksyczność dla środowiska wodnego:
Brak dostępnych danych
Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dostępnych danych
Potencjał bioakumulacyjny
Brak dostępnych danych
Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga:
Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych
Dodatkowe informacje ekologiczne:
Nie dopuszczać do uwolnienia materiału do środowiska bez oficjalnych zezwoleń.
Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, cieków wodnych lub kanalizacji, nawet w małych ilościach.
Zagrożenie dla wody pitnej w przypadku przedostania się nawet bardzo małych ilości do gruntu.
Jest również trujący dla ryb i planktonu w zbiornikach wodnych.
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla życia wodnego.
Unikać przedostawania się do środowiska.
Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: nie dotyczy
vPvB: nie dotyczy
Inne szkodliwe skutki
Brak danych

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie
Skonsultować się z oficjalnymi przepisami w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji.
Oczyszczone opakowania:
Zalecenie:
Usuwanie musi odbywać się zgodnie z oficjalnymi przepisami.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Numer UN
DOT, IMDG, IATA
UN2291
Nazwa przewozowa UN
DOT
RQ Związki ołowiu, rozpuszczalne, n.o.s. (Siarczan ołowiu(II))
IMDG, IATA
Związki ołowiu, rozpuszczalne, n.o.s. (Siarczan ołowiu(II))
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
DOT
Klasa
6.1 Substancje toksyczne.
Znak
6.1
Klasa
6.1 (T5) Substancje toksyczne
Znak
6.1
IMDG, IATA
Klasa
6.1 Substancje toksyczne.
Znak
6.1
Grupa pakowania
DOT, IMDG, IATA
III
Zagrożenia dla środowiska:
Substancja niebezpieczna dla środowiska, stała
Specjalne środki ostrożności dla użytkowników
Ostrzeżenie: Substancje toksyczne
Numer EMS:
F-A,S-A
Grupy podziału
Metale ciężkie i ich sole (w tym ich związki metaloorganiczne), ołów i jego związki
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy
Transport/dodatkowe informacje:
DOT
Substancja niebezpieczna:
10 lbs, 4.54 kg
Zanieczyszczenie morskie (DOT):
Nie
„Rozporządzenie modelowe” ONZ:
UN2291, Związki ołowiu, rozpuszczalne, i.n.o. (siarczan ołowiu(II)), 6.1, III

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Przepisy/legislacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Elementy etykiety GHS, w tym zwroty wskazujące środki ostrożności
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia
GHS07
GHS08
Słowo ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P281 Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami.
P304+P340 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
Przepisy krajowe
Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w wykazie substancji chemicznych w Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) w ustawie o kontroli substancji toksycznych (Toxic Substances Control Act).
Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w kanadyjskim wykazie substancji krajowych (DSL).
SARA Sekcja 313 (lista specyficznych toksycznych substancji chemicznych)
7446-14-2 Siarczan ołowiu(II)
Kalifornijska Propozycja 65
Prop 65 – Substancje chemiczne, o których wiadomo, że powodują raka
7446-14-2 Siarczan ołowiu(II)
Prop 65 – Toksyczność rozwojowa
Substancja nie jest wymieniona.
Prop 65 – Toksyczność rozwojowa, kobiety
Substancja nie jest wymieniona.
Prop 65 – Toksyczność rozwojowa, mężczyźni
Substancja nie jest wymieniona.
Informacje o ograniczeniach stosowania:
Do użytku wyłącznie przez osoby o kwalifikacjach technicznych.
Produkt ten podlega wymogom sprawozdawczym sekcji 313 ustawy Emergency Planning and Community Right to Know Act z 1986 r. i 40CFR372.
Inne przepisy, ograniczenia i przepisy zakazujące
Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006.
Substancja nie jest wymieniona.
Należy przestrzegać warunków ograniczeń zgodnie z art. 67 i załącznikiem XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania.
Substancja nie jest wymieniona.
Załącznik XIV rozporządzenia REACH (wymagający zezwolenia na stosowanie)
Substancja nie jest wymieniona.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). Powyższe informacje uważane są za prawidłowe, ale nie wyczerpują wszystkich możliwości i powinny być wykorzystywane wyłącznie jako wskazówki. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy i mają zastosowanie do produktu z uwzględnieniem odpowiednich środków ostrożności. Nie stanowią one żadnej gwarancji właściwości produktu. American Elements nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku obsługi lub kontaktu z powyższym produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży znajdują się na odwrotnej stronie faktury lub karty pakowania. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. UDZIELAMY LICENCJI NA WYKONANIE NIELIMITOWANYCH KOPII PAPIEROWYCH TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *