SECTION 1. IDENTIFICATION

Product Naam: Loodsulfaat

Productnummer: Alle toepasselijke productcodes van American Elements, bijv. PB-SAT-02, PB-SAT-03, PB-SAT-04, PB-SAT-05

CAS #: 7446-14-2

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof: Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

Details leverancier:
American Elements
10884 Weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

Noodtelefoonnummer:
Nationaal, Noord-Amerika: +1 800-424-9300
International: +1 703-527-3887

hr>

SECTIE 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Inschaling van de stof of het mengsel volgens 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
GHS08 Gevaar voor de gezondheid
Repr. 1A H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
STOT RE 2 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
GHS07
Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.
Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing.
Gevallen niet elders genoemd
geen gegevens beschikbaar
GHS-etiketelementen
GHS-etiketelementen, inclusief voorzorgsmaatregelen
Gezondheidspictogrammen

Exclamatieteken - GHS07Gezondheidsgevaar - GHS08

GHS07 GHS08
Signaalwoord: Gevaar
Gevarenaanduidingen
H302+H332 Schadelijk bij opname door de mond of bij inademing.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Voorzorgsmaatregelen
P260 Stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel niet inademen.
P261 Vermijd inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel.
P281 Gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.
P304+P340 NA INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht en
houd het rustig in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P405 Afgesloten opslaan.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
WHMIS-classificatie
D1B – giftig materiaal dat onmiddellijke en ernstige toxische effecten veroorzaakt
D2A – zeer giftig materiaal dat andere toxische effecten veroorzaakt
Classificatiesysteem
HMIS-classificatie (schaal 0-4)
(Hazardous Materials Identification System)
HEALTH
FIRE
REACTIVITY
2
0
1
Health (acute effecten) = 2
Flammability = 0
Physical Hazard = 1
Other hazards
Results of PBT and vPvB assessment
PBT: N.v.t.
vPvB: N.v.t.

SECTIE 3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE INGREDIËNTEN

Stoffen
CAS-nr. / Stofnaam:
7446-14-2 Lood(II)sulfaat
Identificatienummer(s):
EC-nummer: 231-198-9

SECTIE 4. EHBO-MIDDELEN

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Bij inademing:
Voer de patiënt frisse lucht. Indien niet ademend, kunstmatige ademhaling toepassen. Houd de patiënt warm.
Raadpleeg onmiddellijk een arts.
In geval van huidcontact:
Onmiddellijk wassen met water en zeep; goed naspoelen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts.
In geval van oogcontact:
Oog geopend ooglid enkele minuten onder stromend water uitspoelen. Raadpleeg een arts.
In geval van inslikken:
Neem medische behandeling.
Informatie voor de arts
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen gegevens beschikbaar
Informatie over de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar

SECTIE 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Product is niet ontvlambaar. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Als dit product bij een brand betrokken raakt, kan het volgende vrijkomen:
Zwaveloxiden (SOx)
Loodoxidedampen
Aanwijzingen voor brandweerlieden
Beschermingsmiddelen:
Draag een onafhankelijk ademhalingstoestel.
Draag een volledig beschermend ondoorlatend pak.

SECTIE 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Houd onbeschermde personen op afstand.
Zorg voor voldoende ventilatie
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu:
Materiaal mag niet in het milieu vrijkomen zonder officiële vergunning.
Methoden en materialen voor insluiting en opruimen:
Verontreinigd materiaal verwijderen als afval volgens rubriek 13.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Voorkoming van secundaire gevaren:
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Verwijzing naar andere hoofdstukken
Zie hoofdstuk 7 voor informatie over veilig hanteren
Zie hoofdstuk 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie hoofdstuk 13 voor informatie over verwijdering.

VERSPREIDING 7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
Verpakking goed gesloten houden.
Opslaan op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.
Zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
Openen en voorzichtig hanteren van de verpakking.
Informatie over bescherming tegen ontploffingen en brand:
Het product is niet ontvlambaar
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Eisen ten aanzien van opslagruimten en recipiënten:
Geen speciale eisen.
Informatie over opslag in een algemene opslagruimte:
Op een veilige plaats bewaren, verwijderd van oxiderende middelen.
Verder informatie over opslagcondities:
Verpakking goed gesloten houden.
Koel en droog bewaren in goed afgesloten vaten.
Specifiek eindgebruik:
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8. EXAMENBESTRIJDINGSMAATREGELEN/PERSOONLIJKE BESCHERMING

anvullende informatie over het ontwerp van technische systemen:
Goed werkende chemische zuurkast, ontworpen voor gevaarlijke chemicaliën en met een gemiddelde aanzetsnelheid van ten minste 100 voet per minuut.
Controleparameters
Componenten met grenswaarden die monitoring op de werkplek vereisen:
7446-14-2 Lood(II)sulfaat (100,0%)
PEL (USA) Langetermijnwaarde: 0,05 mg/m3 als Pb; zie 29 CFR 1910.1025

REL (USA) Langetermijnwaarde: 0,05* mg/m3 als Pb;*8-uur TWA; zie Pocket Guide App. C
TLV (USA) Langetermijnwaarde: 0,05 mg/m3 als Pb; BEI
EL (Canada) Langetermijnwaarde: 0,05 mg/m3 als Pb; IARC 2A, R
EV (Canada) Langetermijnwaarde: 0.05 mg/m3 als Pb, Huid (organische verbindingen)
Ingrediënten met biologische grenswaarden:
7446-14-2 Lood(II)sulfaat (100,0%)
BEI (VS) 30 μg/100 ml
Medium: bloed
Tijd: niet kritisch
Parameter: Lood
Aanvullende informatie: Geen gegevens
Blootstellingscontroles
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën moeten worden opgevolgd
Vrijhouden van levensmiddelen, dranken en diervoeders.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Handen wassen voor pauzes en aan het einde van het werk.
Beschermende kleding apart opbergen.
Een ergonomisch verantwoorde werkomgeving handhaven.
Ademhalingsapparatuur:
Geschikt ademhalingstoestel gebruiken bij hoge concentraties.
Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:
Gebruik een ademhalingstoestel met patronen van het type P100 (VS) of P3 (EN 143) als een back-up voor technische controles. Er moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd om te bepalen of luchtzuiverende ademhalingstoestellen geschikt zijn. Gebruik alleen apparatuur die is getest en goedgekeurd volgens de betreffende overheidsnormen.
Bescherming van de handen: Ondoordringbare handschoenen
Inspecteer de handschoenen voor gebruik.
De geschiktheid van handschoenen moet worden bepaald aan de hand van zowel het materiaal als de kwaliteit, waarvan de laatste per fabrikant kan verschillen.
Doordringingstijd van handschoenmateriaal (in minuten) Geen gegevens beschikbaar
Oogbescherming: Veiligheidsbril
Lichaamsbescherming: Beschermende werkkleding.

SECTIE 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Opzicht:
Vorm: Kristallijn
Kleur: Wit
Our: Geurloos
Odor drempelwaarde: Geen gegevens beschikbaar.
PH: N/A
Smeltpunt/Smelttraject: 1170 °C (2138 °F)
kookpunt/kooktraject: Geen gegevens beschikbaar
Sublimatietemperatuur/begin: Geen gegevens beschikbaar
Vlambaarheid (vast, gas): Geen gegevens beschikbaar.
Ontstekingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Auto-ontsteking: Geen gegevens beschikbaar.
Ontploffingsgevaar: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen:
Lager: Geen gegevens beschikbaar
Boven: Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk: N.v.t.
Dichtheid bij 20 °C (68 °F): 6,2 g/cm3 (51,739 lbs/gal)
Relatieve dichtheid: Geen gegevens beschikbaar.
Dampdichtheid: N.v.t.
Verdampingssnelheid: N.v.t.
Oplosbaarheid in / Mengbaarheid met water bij 25 °C (77 °F): 0,0425 g/l
Deelcoëfficiënt (n-octanol/water): Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit:
Dynamisch: N/A
Kinematisch: N/A
Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar

SECTIE 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar
Chemische stabiliteit
Stabiel onder aanbevolen opslagcondities.
Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Decompositie zal niet optreden indien gebruikt en opgeslagen volgens de specificaties.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Reageert met sterke oxidatiemiddelen
Verwachte omstandigheden
Geen gegevens beschikbaar
Geen compatibele materialen:
Oxiderende middelen
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Zwaveloxiden (SOx)
Loodoxidedampen

SECTIE 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxicologische effecten
Aute toxiciteit:
schadelijk bij inademing.
schadelijk bij opname door de mond.
Het Register voor toxische effecten van chemische stoffen (RTECS) bevat acute toxiciteitsgegevens voor bestanddelen in dit product.
LD/LC50-waarden die relevant zijn voor classificatie: Geen gegevens
Erritatie of corrosie van de huid: Kan irritatie veroorzaken
Oogirritatie of -corrosie: Kan irritatie veroorzaken
Sensibilisatie:
Geen sensibiliserende effecten bekend.
Kiemcelmutageniteit:
Het Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) bevat mutatiegegevens voor deze stof.
Carcinogeniteit:
EPA-B2: Waarschijnlijk carcinogeen voor de mens, voldoende bewijs uit dierstudies; onvoldoende bewijs of geen gegevens uit epidemiologische studies.
NTP-R: Redelijkerwijs te verwachten carcinogeen: beperkt bewijs uit studies bij mensen of voldoende bewijs uit studies bij proefdieren.
ACGIH A3: Kankerverwekkend voor dieren: Middel is carcinogeen in proefdieren bij een relatief hoge dosis, via toedieningsweg(en), op locatie(s), van histologisch(e) type(n), of via mechanisme(n) die niet relevant worden geacht voor blootstelling van werknemers. De beschikbare epidemologische studies bevestigen niet dat er sprake is van een verhoogd risico op kanker bij blootgestelde mensen.
De beschikbare gegevens duiden erop dat het niet waarschijnlijk is dat het agens kanker veroorzaakt bij de mens, tenzij via ongebruikelijke of onwaarschijnlijke blootstellingsroutes of -niveaus.
IARC-2A: Waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens: beperkt bewijs bij mensen; voldoende bewijs bij proefdieren
Reproductietoxiciteit:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Specifieke doelorgaantoxiciteit – herhaalde blootstelling:
Kan schade veroorzaken aan organen door langdurige of herhaalde blootstelling.
Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling: Geen effecten bekend.
Afzuigingsgevaar: Geen effecten bekend.
Subacute tot chronische toxiciteit: Geen effecten bekend.
Aanvullende toxicologische informatie:
Voor zover bekend is de acute en chronische toxiciteit van deze stof niet volledig bekend.
Carcinogene categorieën
OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)
Stof is niet vermeld.

SECTIE 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Toxiciteit
Aquatische toxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar
Overleving en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar
Bioaccumulatievermogen
Geen gegevens beschikbaar
Wegverplaatsing in de bodem
Geen gegevens beschikbaar
Ecotoxische effecten:
Opmerking:
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Aanvullende ecologische informatie:
Materiaal niet in het milieu laten terechtkomen zonder officiële vergunning.
Het product mag niet in het grondwater, in waterlopen of in rioleringssystemen terechtkomen, zelfs niet in kleine hoeveelheden.
Gevaar voor drinkwater indien zelfs uiterst kleine hoeveelheden in de grond lekken.
Ook giftig voor vissen en plankton in watermassa’s.
Kan langdurige schadelijke gevolgen hebben voor het aquatisch leven.
Vermijd overdracht in het milieu.
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: N.v.t.
VPzB: N.v.t.
Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar

Paragraaf 13. OVERWEGINGEN INZAKE VERWIJDERING

Verwerkingsmethoden
Aanbeveling
Raadpleeg de officiële regelgeving om te zorgen voor een juiste verwijdering.
Ongereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Verwijdering moet gebeuren volgens de officiële regelgeving.

Verslaginformatie

Rubriek 14. INFORMATIE OVER HET VERVOER

UN-nummer
DOT, IMDG, IATA
UN2291
UN juiste vervoersnaam
DOT
RQ Loodverbindingen, oplosbaar, n.e.g. (Lood(II)sulfaat)
IMDG, IATA
Loodverbindingen, oplosbaar, n.e.g. (Lood(II)sulfaat)
Vervoersgevarenklasse(n)
DOT
Klasse
6.1 Giftige stoffen.
Label
6.1
Klasse
6.1 (T5) Giftige stoffen
Label
6.1
IMDG, IATA
Klasse
6.1 Giftige stoffen.
Label
6.1
Verpakkingsgroep
DOT, IMDG, IATA
III
Milieugevaren:
Milieugevaarlijke stof, vast
Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker
Waarschuwing: Giftige stoffen
EMS-nummer:
F-A,S-A
Segregatiegroepen
Zware metalen en zouten daarvan (met inbegrip van hun organometaalverbindingen), lood en loodverbindingen
Vervoer in bulk volgens bijlage II van MARPOL73/78 en de IBC-code
N.v.t.
Vervoer/aanvullende informatie:
DOT
Gevaarlijke stof:
10 lbs, 4.54 kg
Mariene verontreinigende stof (DOT):
Nee
UN “Modelvoorschrift”:
UN2291, Loodverbindingen, oplosbaar, n.e.g. (Lood(II)sulfaat), 6.1, III

SECTIE 15. REGULATORY INFORMATION

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
GHS GHS label elements, including precautionary statements
Hazard pictograms
GHS07
GHS08
Signal word: Gevaar
Voorzorgsmaatregelen
H302+H332 Schadelijk bij opname door de mond of bij inademing.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Voorzorgsmaatregelen
P260 Stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel niet inademen.
P261 Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel.
P281 Gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.
P304+P340 NA INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht en laat hem rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P405 Achter slot en grendel bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Nationale voorschriften
Alle bestanddelen van dit product zijn opgenomen in de Chemical Substances Inventory van het U.S. Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act.
Alle bestanddelen van dit product zijn opgenomen in de Canadese Domestic Substances List (DSL).
SARA Sectie 313 (specifieke lijsten met giftige chemische stoffen)
7446-14-2 Lood(II)sulfaat
California Proposition 65
Prop 65 – Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken
7446-14-2 Lood(II)sulfaat
Prop 65 – Ontwikkelingstoxiciteit
De stof is niet opgenomen in de lijst.
Prop 65 – Ontwikkelingstoxiciteit, vrouwelijk
De stof is niet opgenomen in de lijst.
Prop 65 – Ontwikkelingstoxiciteit, mannelijk
De stof is niet opgenomen in de lijst.
Informatie over beperking van gebruik:
Alleen voor gebruik door technisch gekwalificeerde personen.
Voor dit product gelden de rapportagevoorschriften van sectie 313 van de Emergency Planning and Community Right to Know Act van 1986 en 40CFR372.
Andere voorschriften, beperkingen en verbodsbepalingen
Substance of Very High Concern (SVHC) volgens de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.
Stof is niet opgenomen in de lijst.
De beperkende voorwaarden volgens artikel 67 en bijlage XVII van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) voor vervaardiging, in de handel brengen en gebruik moeten worden nageleefd.
De stof is niet opgenomen in de lijst.
Bijlage XIV van de REACH-verordening (gebruiksvergunning vereist)
De stof is niet opgenomen in de lijst.
Chemische veiligheidsbeoordeling:
Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

SECTIE 16. OVERIGE INFORMATIE

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). De bovenstaande informatie wordt verondersteld correct te zijn, maar pretendeert niet allesomvattend te zijn en dient alleen als richtlijn te worden gebruikt. De informatie in dit document is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is van toepassing op het product met betrekking tot passende veiligheidsmaatregelen. Het vormt geen garantie voor de eigenschappen van het product. American Elements kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de behandeling van of het contact met het bovengenoemde product. Zie de achterzijde van de factuur of pakbon voor aanvullende verkoopvoorwaarden. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. VERLICHT TOT HET MAKEN VAN ONBEPERKTE PAPIERKOPIEËN VOOR ALLEEN INTERN GEBRUIK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *