Fałszywe Oświadczenia naruszające Tytuł 18 U.S.C. Sekcja 1001

Tytuł 18, United States Code, Sekcja 1001 czyni zatajanie istotnych faktów i składanie fałszywych oświadczeń materialnych przestępstwem i stanowi, co następuje:

(a) …. ktokolwiek, w jakiejkolwiek sprawie podlegającej jurysdykcji władzy wykonawczej, ustawodawczej lub sądowniczej rządu Stanów Zjednoczonych, świadomie i umyślnie-

(1) fałszuje, ukrywa lub tuszuje za pomocą jakiejkolwiek sztuczki, schematu lub urządzenia istotny fakt;

(2) składa jakiekolwiek istotnie fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze oświadczenie lub oświadczenie; lub

(3) sporządza lub wykorzystuje jakiekolwiek fałszywe pismo lub dokument, wiedząc, że zawiera ono jakiekolwiek istotnie fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze oświadczenie lub wpis;

Podlega grzywnie zgodnie z niniejszym tytułem, karze pozbawienia wolności na czas nie dłuższy niż 5 lat….

Ten statut, w perspektywie karnego podatku, jest ogólnie wykorzystywany, gdy osoba dostarcza fałszywe dokumenty lub oświadczenia agentowi skarbowemu lub agentowi specjalnemu podczas audytu lub dochodzenia. Dlatego też element zatajenia nie będzie omawiany.

Mimo że można argumentować, iż zarzut karny skarbowy na podstawie § 1001, będący przestępstwem, powinien być raczej wniesiony na podstawie 26 U.S.C. 7207, będący wykroczeniem, wybór należy do rządu.

Aby rząd mógł doprowadzić do skazania na podstawie § 1001, w perspektywie oskarżenia o dostarczanie fałszywych dokumentów lub oświadczeń, musi udowodnić ponad wszelką wątpliwość pięć następujących elementów:

 • oświadczenie, reprezentacja, lub dokument został złożony lub wykorzystany,
 • był fałszywy, fikcyjny, lub oszukańczy,
 • był istotny,
 • był złożony lub wykorzystany świadomie i umyślnie, i
 • był związany z działaniem w ramach uprawnień odpowiedniej agencji federalnej.

Oświadczenia lub oświadczenia

Pierwszym elementem, który rząd musi udowodnić jest to, że oświadczenie, oświadczenie lub dokument został złożony lub wykorzystany.

„Oświadczenie”, w kontekście § 1001, może być ustne lub pisemne.

Na przykład: Osoba może zostać oskarżona o złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z § 1001, jeśli podrobi podpis innej osoby na czeku zwrotu podatku i przedstawi go w banku do wypłaty.

Na przykład: Osoba fizyczna odpowiadając na pytania egzaminatora, w celu uniknięcia ewentualnej konfiskaty, odpowiada, że nie posiada żadnej nieruchomości.

„Oświadczenie” nie musi być złożone pod przysięgą, ani nie musi być prawnie nakazane, aby naruszyć § 1001.

Na przykład: Biorąc pod uwagę pierwszy przykład powyżej, fałszywe oświadczenie zostało bezpośrednio przedstawione bankowi i pośrednio rządowi.

Nie musi być ono również złożone bezpośrednio rządowi lub otrzymane przez rząd.

Na przykład: Osoba przygotowuje fałszywy dokument do złożenia drogą elektroniczną, ale zostaje aresztowana zanim dokument zostanie przesłany.

Fałszywe, Fikcyjne, lub Oszukańcze

Drugim elementem, który rząd musi udowodnić jest to, że roszczenie jest fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze. Ponieważ ta sekcja wykorzystuje słowo „lub”, zarzut w ramach tej sekcji może być przedstawiony jako fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze roszczenie.

Fałszywe – Celowo nieprawdziwe. Bezprawne. Działanie z zamiarem popełnienia zdrady zaufania lub oszustwa. Zrobione lub powiedziane w celu oszukania lub wprowadzenia kogoś w błąd. Dostosowane lub wykonane tak, aby oszukać.

Fikcyjny – fałszywy, udawany lub udawany. Nie rzeczywisty lub prawdziwy. Zmyślony lub sfabrykowany.

Fraudulent – Oparty na lub skażony przez oszustwo. Done, made, or effected with a purpose or design to carry out a fraud. Uzyskane, dokonane przez lub z udziałem oszustwa, zwłaszcza oszustwa kryminalnego.

Metody i sposoby, w jakie osoba może złożyć fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze oświadczenie lub sporządzić/wykorzystać fałszywy, fikcyjny lub oszukańczy dokument z naruszeniem § 1001 są niemal nieograniczone.

Na przykład: Osoba fizyczna dostarcza inspektorowi IRS sfałszowane paragony na poparcie fałszywie deklarowanych wydatków biznesowych.

Trzeci element, który rząd musi udowodnić to, że oświadczenie, reprezentacja lub dokument, który był fałszywy, fikcyjny lub oszukańczy był istotny.

Ale istotna sprawa w oskarżeniu § 1001 jest ostatecznie określana przez ławę przysięgłych (patrz United States v. Gaudin, 515 U.S. 506 (1995)), ogólnie rzecz biorąc, sprawa jest istotna w oskarżeniu karnym o przestępstwo podatkowe na mocy § 1001, jeśli ma wpływ lub oddziałuje na obowiązki prawne IRS i/lub może wpłynąć na dokładne obliczenie należnego i wymagalnego podatku.

Fałszywy materiał nie musi jednak:

 • skutkować stratą podatkową,
 • być wiarygodny, lub
 • być prawnie nakazany.

Umyślność

Umyślność jest czwartym elementem, który rząd musi udowodnić w sprawie o przestępstwo podatkowe na mocy § 1001. W kontekście zarzutu z § 1001 umyślność oznacza, że dana osoba wiedziała, jaka jest prawda lub prawidłowe fakty, oraz dobrowolnie i celowo podała fakty, które były nieprawidłowe. Nieprawidłowe fakty lub nieprawdziwe oświadczenia złożone w wyniku szczerych błędów, nieporozumień, pomyłek lub błędnego przypomnienia sobie faktów nie są równoznaczne z umyślnością. Element umyślności jest spełniony tylko wtedy, gdy rząd jest w stanie udowodnić, ponad wszelką wątpliwość, umyślnie fałszywe oświadczenie.

Niektóre przykłady umyślności, w sprawach o uchylanie się od płacenia podatków, są oczywiste w ich projektowaniu w celu oszukania lub ukrycia:

 • dostarczenie egzaminatorowi fałszywych faktur,
 • ukrywanie lub niszczenie ksiąg i / lub rejestrów, i
 • fałszywe oświadczenia dla agentów.

   Inne przykłady umyślnego zamiaru są mniej oczywiste, ale mimo to mogą wspierać element umyślności:

   • umieszczanie majątku lub firmy w imieniu innej osoby,
   • realizowanie czeków i deponowanie waluty w banku poza stanem, oraz
   • wykształcenie i doświadczenie danej osoby.

   Jurysdykcja Rządu Federalnego

   Piątym elementem, który rząd musi udowodnić, jest to, że znane, materialnie fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze oświadczenie, reprezentacja lub dokument został złożony lub wykorzystany w odniesieniu do sprawy w ramach „jurysdykcji” rządu federalnego.

   Termin „jurysdykcja”, jak określono w tym statucie, nie ogranicza się do uprawnień do podejmowania ostatecznych lub wiążących decyzji, ale obejmuje również sprawy w ramach władzy dochodzeniowej agencji.

   Właściwość miejscowa

   Miejsce, dla celów § 1001, będzie miało miejsce w każdym okręgu, w którym złożono fałszywe oświadczenie, przygotowano fałszywy dokument lub gdzie złożono fałszywy dokument.

   Przedawnienie

   Przedawnienie w przypadku ścigania na podstawie § 1001 wynosi pięć lat i rozpoczyna się w momencie popełnienia przestępstwa, np, po złożeniu fałszywego oświadczenia lub przedłożeniu fałszywego dokumentu.

   Drukuj tę stronę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *