De plannen van Virginia en New Jersey

Inleiding

De Constitutionele Conventie kwam in Philadelphia bijeen om de artikelen van de Confederatie te herzien. De delegatie uit Virginia nam het initiatief om het debat in goede banen te leiden door onmiddellijk een voorstel op te stellen en in te dienen, waarvoor afgevaardigde James Madison de meeste lof krijgt toegezwaaid. Het was echter Edmund Randolph, de toenmalige gouverneur van Virginia, die het voorstel op 29 mei 1787 officieel aan de conventie voorlegde in de vorm van 15 resoluties.

De reikwijdte van de resoluties, die veel verder gingen dan het sleutelen aan de artikelen van de Confederatie, slaagde erin het debat te verbreden tot fundamentele herzieningen van de structuur en de bevoegdheden van de nationale regering. De resoluties stelden bijvoorbeeld een nieuwe vorm van nationaal bestuur voor met drie takken: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Een twistpunt in de conventie was de wijze waarop grote en kleine staten in de wetgevende macht vertegenwoordigd zouden zijn. De vraag was of elke staat gelijk vertegenwoordigd zou zijn, ongeacht zijn grootte en bevolking, of evenredig aan de bevolking, waarbij grotere staten meer stemmen zouden krijgen dan minder bevolkte staten.

Virginia Plan

Het Virginia Plan stelde een tweekamerwetgevende macht voor, een wetgevende macht met twee kamers. Deze wetgevende macht zou de dubbele beginselen van ambtswisseling en afzetting bevatten, toegepast op het lagerhuis van de nationale wetgevende macht. Elk van de staten zou worden vertegenwoordigd in verhouding tot hun “quota van bijdrage, of tot het aantal vrije inwoners”. Staten met een grote bevolking zouden dus meer vertegenwoordigers krijgen dan kleinere staten. Grote staten steunden dit plan, terwijl kleinere staten er over het algemeen tegen waren.

Virginia Plan

Visuele weergave van de structuur van het Virginia Plan van James Madison.

Naast de wetgevende vertegenwoordiging werden in het Virginia Plan ook andere zaken geregeld, met veel bepalingen die niet in de uiteindelijke grondwet terecht zijn gekomen. Het plan voorzag in een nationale regering met drie takken: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Het volk zou leden kiezen voor een van de twee wetgevende kamers. De leden van die kamer zouden dan de tweede kamer kiezen uit voordrachten van de wetgevende machten van de staten. De wetgevende macht zou dan de uitvoerende macht kiezen.

De ambtstermijnen waren niet gespecificeerd, maar de uitvoerende macht en de leden van de door het volk gekozen wetgevende macht zouden voor onbepaalde tijd daarna niet meer gekozen kunnen worden. De wetgevende macht zou de bevoegdheid krijgen om wetten van de staat ongeldig te verklaren als deze onverenigbaar werden geacht met de statuten van de unie. Het concept van checks and balances werd vastgelegd in een bepaling dat een raad, bestaande uit de uitvoerende macht en geselecteerde leden van de rechterlijke macht, zijn veto kon uitspreken over wetgevingsbesluiten. Een niet nader bepaalde meerderheid van de wetgevende macht kon hun veto terzijde schuiven.

New Jersey Plan

New Jersey Plan

Visuele weergave van de structuur van het New Jersey Plan.

Na de introductie van het Virginia Plan vroeg de afgevaardigde van New Jersey, William Paterson, om een schorsing om over het Plan na te denken. Paterson’s New Jersey Plan was uiteindelijk een weerlegging van het Virginia Plan . De minder bevolkte staten waren er fel tegen gekant om het grootste deel van de controle over de nationale regering aan de meer bevolkte staten te geven, en stelden daarom een alternatief plan voor dat de vertegenwoordiging met één stem per staat onder één wetgevend orgaan uit de Articles of Confederation zou hebben behouden.

William Paterson

Portret van William Paterson (1745-1806) toen hij rechter was bij het Hooggerechtshof (1793-1806). Paterson stond ook bekend als de belangrijkste auteur van het New Jersey Plan tijdens de Constitutionele Conventie in Philadelphia.

Onder het New Jersey Plan werd de eenkamerwetgevende macht met één stem per staat geërfd van de Articles of Confederation. Dit standpunt weerspiegelde de overtuiging dat de staten onafhankelijke entiteiten waren, en zoals zij vrij en individueel tot de Verenigde Staten van Amerika waren toegetreden, zo bleven zij dat ook. Het plan stelde voor om de Articles of Confederation als volgt te wijzigen:

  1. Het Congres zou de bevoegdheid krijgen om fondsen te werven door middel van tarieven en andere maatregelen;
  2. Het Congres zou een federale uitvoerende macht kiezen die niet herkozen kan worden en door het Congres kan worden teruggeroepen;
  3. De Articles of Confederation en verdragen zouden worden uitgeroepen tot de hoogste wet van het land.

Connecticut Compromise

Uiteindelijk werd het New Jersey Plan verworpen als basis voor een nieuwe grondwet. Het Plan van Virginia werd gebruikt, maar enkele ideeën uit het Plan van New Jersey werden toegevoegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *