Aforisme Definitie

Wat is een aforisme? Hier volgt een snelle en eenvoudige definitie:

Een aforisme is een gezegde dat op beknopte wijze een moreel principe of een observatie over de wereld verwoordt, door het als een algemene of universele waarheid voor te stellen. De Rolling Stones zijn verantwoordelijk voor het schrijven van een van de meest pakkende aforismen aller tijden: “Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt.” Aforismen zijn vaak (maar niet altijd) geestig of humoristisch, en ze worden overal gebruikt, van filosofische teksten en grote literaire werken, tot popliedjes en alledaagse conversaties.

Enkele aanvullende belangrijke details over aforismen:

 • Aforismen zijn memorabel en overtuigend vanwege hun kernachtigheid. Deze kernachtigheid kan echter ook een zwakte zijn, omdat het meestal betekent dat er stoutmoedige beweringen worden gedaan zonder enige uitwerking of bewijs om ze te staven.
 • Veel veelgebruikte aforismen zijn eigenlijk geparafraseerde citaten uit literaire, filosofische, politieke en religieuze teksten.
 • Aforismen zijn nauw verwant aan spreekwoorden en adagia. Zie hieronder voor meer details over de relaties tussen deze termen.

Aforisme Uitspraak

Hier kunt u aforisme uitspreken: aff-or-iz-um

Aforismen begrijpen

Aforismen stellen mensen in staat om met slechts een paar woorden een idee of zelfs een wereldbeeld over te brengen. Daarom worden ze vaak gebruikt in het dagelijks spraakgebruik, maar ook in allerlei soorten literatuur. Sommige aforismen zijn regionale spreektaal die zijn ontstaan als volksgezegden, maar zelfs aforismen die hun oorsprong vinden in de literatuur worden vaak genoeg geciteerd en herhaald dat ze gemeengoed worden in het dagelijks spraakgebruik.

Het is belangrijk om te onthouden dat aforismen geen ideeën hoeven uit te drukken waarvan alle mensen geloven dat ze waar zijn, of ideeën die waar zijn in elke situatie (als dat het geval zou zijn, zouden aforismen ongelooflijk zeldzaam zijn). Een aforisme drukt eerder een idee uit dat iemand (en meestal de spreker) als universeel of algemeen waar beschouwt, hoewel aforismen ook kunnen worden gebruikt om ideeën te satiriseren (belachelijk te maken) die anderen voor waar houden.

Aforismen, adagia en spreekwoorden

De meeste mensen denken dat aforismen, adagia en spreekwoorden allemaal hetzelfde zijn. Sommige mensen beweren echter dat adagia en spreekwoorden twee specifieke soorten aforismen zijn. Hier volgt een overzicht van de verschillende perspectieven op de relatie tussen deze termen.

Aphorisme vs. Adagium

Mensen die denken dat adagia een soort aforisme zijn, stellen dat een aforisme een beknopte observatie is die in de loop der tijd populair is gebleven, terwijl een adagium een nieuw gezegde is dat dezelfde betekenis overbrengt als een ouder aforisme. Volgens deze definitie zou “carpe diem” (wat betekent “pluk de dag”) een aforisme zijn, terwijl “YOLO” (een recent acroniem voor “You Only Live Once”) een adagium zou zijn.

Aforisme vs. Spreekwoord

Het woord “spreekwoord” komt van het Latijnse proverbium, dat “woorden die worden uitgesproken” betekent. Omdat de etymologie van het woord verbonden is met het idee van gesproken taal, zeggen sommige mensen dat spreekwoorden aforismen zijn die uit gesproken taal komen in plaats van uit een literaire bron.

Aforismen vs. Epigrammen en Witticismen

Aforismen, epigrammen, en witticismen zijn allemaal korte, kernachtige uitspraken, maar ze hebben enkele belangrijke verschillen die belangrijk zijn om te begrijpen. Aforismen onderscheiden zich van epigrammen en kwinkslagen door twee belangrijke factoren:

 • Aforismen zijn gemeenplaatsen, wat betekent dat ze een idee overbrengen dat verondersteld wordt een universele waarheid te bezitten.
 • Aforismen hoeven niet grappig te zijn.

Epigrammen en kwinkslagen hoeven geen gemeenplaatsen te zijn, maar ze moeten wel grappig zijn. Daarom hebben zowel epigrammen als kwinkslagen meestal een punchline of een satirische wending. Epigrammen onderscheiden zich verder van kwinkslagen en aforismen omdat ze meestal in dichtvorm zijn geschreven.

Ironische toepassingen van aforismen

Terwijl aforismen in de meeste gevallen worden gebruikt als een oprechte uitdrukking van een idee dat de schrijver of spreker voor waar houdt, kunnen aforismen ook ironisch worden gebruikt om twijfel te zaaien over een idee dat algemeen als universele waarheid wordt beschouwd.

Zie bijvoorbeeld de openingszin van Jane Austens Pride and Prejudice:

Het is een universeel erkende waarheid, dat een alleenstaande man die in het bezit is van een goed fortuin, wel een echtgenote moet kunnen missen.

Hoewel het op grond van deze regel alleen al moeilijk te zeggen is of Jane Austen werkelijk gelooft dat alle rijke alleenstaande mannen “een vrouw nodig hebben”, wijst Austens formulering van dit aforisme (een waarheid als een koe in Victoriaans Engeland) erop dat ze een scepticus zou kunnen zijn. Alle aforismen verwoorden ideeën die sommigen als universele waarheden beschouwen, maar door ronduit te stellen dat dit “een waarheid is die universeel wordt erkend”, creëert Austen een hyperbool (of overdrijving) die subtiel satirisch is. Zoals haar roman verder laat zien, moeten niet alle rijke alleenstaande mannen trouwen (of willen trouwen), en Austen verwerpt het idee dat in het huwelijk het veiligstellen van een fortuin net zo belangrijk (of zelfs belangrijker) is dan het vinden van liefde.

Aforisme Voorbeelden

Aforisme in de literatuur

Literatuurschrijvers bedenken vaak memorabele aforismen omdat ze een groot idee op een treffende manier moeten overbrengen. Sommige aforismen die hun oorsprong in de literatuur vinden, zijn nu zo gewoon dat hun literaire oorsprong zo goed als onbekend is, terwijl andere aforismen nog steeds sterk geassocieerd worden met de auteurs die ze schreven.

Aforisme uit de Elegieën van Sextus Propertius

In een van zijn elegieën schreef de oude Romeinse dichter Sextus Propertius de volgende regel:

Altijd in de richting van afwezige geliefden stroomt het getij van de liefde sterker

Hoewel deze regel vandaag de dag onherkenbaar is, is het de oorsprong van het veelgebruikte aforisme “afwezigheid doet het hart sneller groeien”.”

Aforisme in Anna Karenina

Leo Tolstoj begint zijn roman Anna Karenina met het volgende aforisme:

Alle gelukkige gezinnen zijn gelijk; elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier.

Dit aforisme vormt de thematische achtergrond van de roman, waarin verschillende ongelukkige gezinnen worden gevolgd. In zekere zin is Tolstojs aforisme een rechtvaardiging van (of verklaring voor) zijn onderwerp: als alle gelukkige gezinnen op elkaar lijken, dan moeten ongelukkige gezinnen het enige interessante onderwerp voor de literatuur zijn.

Aforisme in The Importance of Being Earnest

In The Importance of Being Earnest wisselen Jack en Algernon de volgende regels uit, die een aforisme en een kwinkslag bevatten:

Jack: …That, my dear Algy, is the whole truth, pure and simple.

Algernon: De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Het moderne leven zou erg vervelend zijn als het een van beide was, en moderne literatuur een complete onmogelijkheid!

Door middel van Algernon’s aforisme, drukt hij een algemeen filosofisch principe uit dat op een slimme manier Jack’s gebruik van de zin, “de hele waarheid, puur en simpel”, in twijfel trekt. Maar zijn volgende zin, een kwinkslag, gebruikt dat aforisme als uitgangspunt voor een grap over de complexe en vaak raadselachtige aard van de moderne literatuur. The Importance of Being Earnest is een satire, en deze regels laten zien hoe Wilde aforismen gebruikt om te pivoteren tussen serieuze en komische observaties.

Aforisme in alledaags taalgebruik

Deze lijst vertegenwoordigt slechts een klein deel van de aforismen die mensen vaak gebruiken in het dagelijks taalgebruik.

 • Je kunt een paard naar water leiden, maar je kunt het niet laten drinken.
 • Alles is eerlijk in liefde en oorlog.
 • Een manusje-van-alles is geen meester.
 • Maat twee keer, snij één keer.
 • Een appel per dag houdt de dokter weg.
 • Beter veilig dan spijt.
 • Beter de duivel die je kent dan de duivel die je niet kent.

Aphorisme in de politiek

Hier volgt een korte lijst van enkele beroemde aforismen die afkomstig zijn uit politieke toespraken of geschriften.

 • Je kunt lippenstift op een varken doen, maar het blijft een varken. Variaties op deze uitdrukking worden vaak gebruikt door Amerikaanse politici die hun tegenstanders ervan beschuldigen hun beleid op een onoprechte manier weer te geven. Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 veroorzaakte Barack Obama’s gebruik van de uitdrukking controverse toen sommigen geloofden dat hij vice-presidentskandidaat Sarah Palin een varken met lippenstift noemde (lees hier meer over de oorsprong van de uitdrukking en de controverse van 2008).
 • Religie is het opiaat van de massa’s. Dit aforisme is geparafraseerd uit het boek van de politieke filosoof Karl Marx, A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right.
 • De mens is vrij geboren, maar hij is overal geketend. In Het Sociale Contract gebruikt Jean-Jacques Rousseau dit aforisme om kritiek te leveren op de beperkingen die de moderne staat aan de individuele vrijheid stelt.
 • Het is beter gevreesd te worden dan bemind. Dit aforisme is geparafraseerd uit Niccolo Machiavelli’s werk over politieke filosofie, De Prins.

Aforisme uit de King James Bijbel

Veel veelgebruikte aforismen vinden hun oorsprong in religieuze teksten. De King James Bible, bekend om zijn virtuoze taalgebruik, staat vol met aforismen zoals deze:

 • Je oogst wat je zaait. Dit aforisme is een parafrase van de regel uit de King James Bijbel: “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.”
 • Trots komt voor de val. Dit aforisme is een parafrase van de regel: “Hoogmoed komt voor de ondergang en een hoogmoedige geest voor de val.”
 • Doe anderen aan, zoals u wilt dat zij u aan doen. Dit aforisme is een parafrase van de regel: “En gelijk gij wilt dat de mensen u doen, doet ook gij hun gelijk.”

Aforisme in de film

Omdat aforisme het drama kan opdrijven en een groots idee kort en bondig kan overbrengen, zijn veel van de meest iconische en citeerbare filmmomenten gebaseerd op een aforisme:

 • “Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid.” – Spiderman
 • “Mijn moeder zei altijd: ‘Het leven is als een doos bonbons; je weet nooit wat je krijgt.'” – Forrest Gump
 • “Soms eet je de beer, soms eet de beer jou op.” – The Big Lebowski
 • “Een leven zonder oorzaak is een leven zonder gevolg.” – Barbarella
 • “Hou je vrienden dichtbij, maar je vijanden nog dichterbij.” – The Godfather II
 • “Morgen is er weer een dag!” – Gone With The Wind
 • “Que sera sera. Wat zal zijn, zal zijn.” – The Man Who Knew Too Much

Waarom kiezen schrijvers ervoor aforismen te schrijven?

Zoals de bovenstaande voorbeelden uit Anna Karenina en Pride and Prejudice laten zien, kunnen aforismen uitstekende openingszinnen zijn, omdat ze in relatief weinig woorden grote ideeën introduceren – met andere woorden, ze hebben een krachtige impact. Natuurlijk functioneren aforismen net zo goed binnen het corpus van een werk. Ongeacht waar ze in een tekst voorkomen, gebruiken schrijvers aforismen om op een slimme en bondige manier observaties of filosofische ideeën te verwoorden.

Omdat aforismen korte zinnen zijn die grote ideeën oproepen, gebruiken schrijvers ze vaak als steno voor de centrale thema’s van een werk. Door Anna Karenina bijvoorbeeld te openen met het aforisme “Alle gelukkige gezinnen zijn gelijk; elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier”, introduceert Tolstoj een thema dat hij in de loop van de roman zal uitdiepen: dat unieke en diep persoonlijke vormen van ongelukkig zijn deel uitmaken van wat het betekent om individualiteit te hebben.

Aforismen uit bekende literaire, politieke, filosofische en religieuze teksten worden vaak herhaald en aangepast, gerecycleerd en hergebruikt. Om die reden gebruiken schrijvers soms een aforisme van een andere schrijver om te zinspelen op de ideeën van die schrijver. Iemand die bijvoorbeeld schrijft: “godsdienst is het opium van het volk”, kan dat doen in een poging zich aan te sluiten bij het atheïstische, antikapitalistische wereldbeeld van Marx. Iemand die een essay opent met de zin: “het is een waarheid die universeel wordt erkend”, maakt een toespeling op Austens Pride and Prejudice, en informeert zijn publiek daarmee op subtiele wijze dat zijn geschrift, net als het werk van Austen, moet worden gelezen als maatschappijkritiek.

Andere nuttige bronnen voor aforisme

 • De Wikipedia-pagina over aforisme: Een enigszins technische uitleg, inclusief diverse nuttige voorbeelden.
 • De woordenboekdefinitie van Aforisme: Een basisdefinitie die een beetje over de etymologie van aforisme omvat (het komt van het Griekse woord “aphorismos,” een woord dat “definitie” betekent en dat oorspronkelijk door de Griekse arts Hippocrates werd gebruikt om naar belangrijke wetenschappelijke principes te verwijzen).
 • Als u op jacht bent naar meeslepende en citeerbare aforismen, bekijk dan dit artikel van NPR, waarin gedeelten van Geary’s Guide to The World’s Great Aphorists worden uitgelicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *